Download citation

Rotating Bose-Einstein condensates

Europhysics News, 37 1 (2006) 12-16
DOI: https://doi.org/10.1051/epn:2006101