Download citation

Helio-and asteroseismology

Europhysics News, 32 6 (2001) 229-231
DOI: https://doi.org/10.1051/epn:2001610