Download citation

Synchrotron light through ancient glass

Europhysics News, 31 6 (2000) 15
DOI: https://doi.org/10.1051/epn:2000604