Download citation

Zeno’s Paradox - Some thoughts

Europhysics News, 50 3 (2019) 27-28
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/2019305