Download citation

Miazma: physics edutainment through a computer game

Europhysics News, 48 5-6 (2017) 42-46
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/2017508