Download citation

Sinking with the Titanic

Europhysics News, 46 2 (2015) 30-31
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/2015205