Download citation

Visible Luminescence of Porous Silicon

Europhys. News, 23 10 (1992) 183
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19922310183