Download citation

Parallel Symposia

Europhys. News, 21 9 (1990) 168-172
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19902109168