Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 20 7-8 (1989) 103-108
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19892007103