Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 19 6 (1988) 77-83
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19881906077