Download citation

Bose-Einstein Condensation of Excitons

Europhys. News, 5 10 (1974) 6-7
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19740510006