Download citation

The Euro and Euro Physics

Europhys. News, 29 2 (1998) 42
DOI: https://doi.org/10.1007/s00770-998-0042-z