Download citation

Stoney’s Electron

Europhys. News, 28 5-6 (1997) 159
DOI: https://doi.org/10.1007/s00770-997-0159-5