Download citation

Train Times, Irish Whiskey, Bad Weather, Potage and Poldhu

Europhys. News, 28 4 (1997) 119-123
DOI: https://doi.org/10.1007/s00770-997-0119-0