Download citation

German Physical Society: AKO-Workgroup

Europhys. News, 28 2 (1997) 61
DOI: https://doi.org/10.1007/s00770-997-0061-1