Download citation

Delicious ice cream, why does salt thaw ice?

Europhysics News, 47 2 (2016) 26-27
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/2016204