Download citation

European Physical Society

Europhys. News, 17 6 (1986) 77-82
DOI: https://doi.org/10.1051/epn/19861706077