Download citation

Polarization as a Berry Phase

Europhys. News, 28 1 (1997) 18-20
DOI: https://doi.org/10.1007/s00770-997-0018-4